{เก็บข่าวตก} ชมอินโฟกราฟฟิค 7 ปีที่ผ่านมา สถิติการทำนายน้ำของ พระโค ในพิธีแรกนา เป็นอย่างไรบ้าง?


ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2557 พระยาแรกนาหยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ ส่วนพระโคกิน "น้ำ-หญ้า" พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหารภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

และถ้าหากย้อนไปดูสถิติการพยากรณ์ของ "พระโค" ในรอบ 7 ปี พบว่า

ปี 2550 – พระโคกินข้าวและหญ้าน้ำ ทำนายว่า "น้ำท่าจะพอดี" ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 10,575.60 มม.

ปี 2551 – พระโคกินข้าวและหญ้า ทำนายว่า "น้ำท่าจะพอดี" ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 11,074.30 มม.

ปี 2552 – พระโคกินถั่วงาและหญ้า ทำนายว่า "น้ำท่าจะพอดี" ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 10,230.70 มม.

ปี 2553 – พระโคกินหญ้า ทำนายว่า "น้ำท่าจะพอดี" ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 10,447.10 มม.

ปี 2554 – พระโคกินหญ้าและเหล้า ทำนายว่า "น้ำท่าจะพอดี" ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 7,827.80 มม.

ปี 2555 – พระโคกินหญ้า ทำนายว่า "น้ำท่าจะพอดี" ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 10,959.10 มม.

ปี 2556 – พระโคกินข้าวโพดและหญ้า ทำนายว่า "น้ำท่าจะพอดี" ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 11,428.20 มม.

ปี 2557 – พระโคกินน้ำและหญ้า ทำนายว่า "น้ำท่าจะพอดี"

นอกจาก "พระโค" แล้ว ในส่วนของการพยากรณ์เกี่ยวกับปริมาณน้ำโดย "คน" ในปี 2557 จะพบว่า 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ(สบอช.) ได้ออกเอกสารเผยแพร่ถึง "สถานการณ์ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน" ว่า ตอนนี้มีปริมาณน้ำฝนสะสมรวม 144.8 มม. ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว 68.2 มม. (32%)

นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่า สภาพอากาศที่อาจทําให้เกิดอุทกภัย ช่วงวันที่ 8-13 พ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลง ทําให้มีฝนฟ้าคะนองลดลง และอากาศร้อนขึ้นในตอนกลางวัน สําหรับในช่วงวันที่ 12-13 พ.ค. ลมตะวันตกพัดนําความชื้นจากอ่าวเบงกอลเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น

ในส่วนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เผยว่า จากการผลการวิเคราะห์โดยแบบจำลองสภาพอากาศ (วาฟ) ปริมาณน้ำฝนในปีพ.ศ.2557 นั้น "จะมีค่อนข้างมาก"

ขณะเดียวกัน จากจุดศูนย์กลางความกดอากาศสูงอยู่ที่ประเทศจีน ทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว 2 พื้นที่ คือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า หากปีไหนที่อากาศหนาวมาก จะทำให้บรรยากาศแห้งตามมาด้วย ดังนั้น โอกาสที่ปี 2557 ภาคเหนือจะเกิดปัญหาภัยแล้ง จึงมีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ พบว่า ขณะนี้ มีปริมาณน้ำเกินครึ่งเพียงเล็กน้อย ซึ่งน้อยที่สุดในรอบ 10 ปี

รู้ไว้ใช่ว่า :

การเสี่ยงทายในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะเกิดขึ้นหลังจากที่พระยาแรกนาหว่านพันธุ์ข้าวและไถกลบครบสามรอบแล้ว จากนั้นจะนำอาหารที่ใช้เสี่ยงทายทั้ง 7 อย่างใส่ในกระทงแล้ววางบนถาด เพื่อให้พระโคเลือกกิน จากนั้นจึงมีคำทำนายจากโหรหลวง ดังนี้ 

หากพระโคเลือกกิน "ข้าวเปลือก" หรือ "ข้าวโพด" พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร (หมายถึง อาหาร คือ ข้าว) ผลาหาร (ผลไม้) จะบริบูรณ์ดี

หากพระโคเลือกกิน "ถั่ว" หรือ "งา" พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร (หมายถึง อาหารที่กินเป็นประจำ เช่น หญ้าคือภักษาหารของวัว เนื้อสัตว์คือภักษาหารของเสือ เป็นต้น) จะอุดมสมบูรณ์ดี 

หากพระโคเลือกกิน "เหล้า" พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง

หากพระโคเลือกกิน "น้ำ" หรือ "หญ้า" พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร (หมายถึง เนื้อสัตว์) จะอุดมสมบูรณ์ดี

ขอขอบคุณ : มติชนออนไลน์ 09 พ.ค. 2557

ความคิดเห็น